سامانه ملی کبوتران مسابقه ایران
ورود به وبلاگ باشگاه

باشگاه کبوتران مسابقه ای کمالان ( گلستان )

مدیر باشگاه : ابراهیم محمودی
شماره تماس مدیر : ...........
سال تاسیس : 1398
آدرس : کمالان
درباره باشگاه :

لیست اعضا :

عبد اله سرگلزائی
صادق جهانتیغ
محمد یوسفی منش
یاسر زراعت گری
احسان شهرکی
مصطفی نوری
فرهاد گلزار زهی
اصغر شیخ لنکی
الوالفضل آچاک
محمد خاجه داد
کریم فاروچی
رضا عسکری
فرشاد کشاورز
حمزه بلوچ
داوود خمر
حامد براهویی
مهدی جهانتیغ
بهروز گلی
کریم رخشانی
اسماعیل فلجعی
احمد سرگلزانی
خلیل ناروئی