اخبار مربوط به مسابقات

 مسابقه۲۴۰کیلومتر - باشگاه کبوتران مسافتی دلندوحومه

حمید:
بسم الله الرحمن الرحیم 

 مسابقه۲۴۰کیلومتر هوایی مبدا:آمل مقصد دلند باشگاه کبوتران مسافتی دلندوحومه      
با مدیریت حمید شیخی 

تاریخ رها سازی۹۷/۱۰/۶
تعداد پرنده رها سازی شده ۱۰۳عدد
تعداد پرنده بازگشتی۹۹عدد

اسامی مربیان به ترتیب (سرعت پرنده)
۱.مقام اول🥇جناب آقای یوسف قزاق نشست اولین پرنده ساعت۱۴:۰۴دقیقه ومسافت مسابقه۲۴۶.۴kmو سرعت پرنده ۶۶.۵۹   تحویلی ۲۶پرنده و بازگشت ۲۶پرنده🏆🏆🏆
۲.مقام دوم 🥈جناب آقای حمیدشیخی نشست اولین پرنده ساعت۱۴:۰۱دقیقه ومسافت مسابقه ۲۴۰.۵۸kmوسرعت پرنده۶۵.۹۱
تحویلی۲۸عدد پرنده وبازگشت۲۷عدد🏆🏆
۳.مقام سوم🥉جناب آقای حسین خمبر نشست اولین پرنده ساعت ۱۴:۰۲دقیقه ومسافت مسابقه ۲۴۱/۲۶kmوسرعت پرنده۶۵.۷۹
تحویل۹عدد پرنده وبازگشت۹🏆
۴.نفرچهارم جناب آقای روح الله اشترک سرعت پرندهkm۶۴.۱۵
تعدادپرنده تحویلی۵عدد پرنده وبازگشت ۴پرنده
۵.نفرپنجم جناب آقای رضاکوهساری سرعت پرنده ۶۳.۴km تعداد پرنده تحویلی۴ عدد وبازگشت۴ پرنده
۶.نفرششم فرشیدمسعودی سرعت پرنده۶۱.۴۲ تعداد پرنده تحویلی۸ پرنده وتعداد بازگشت۷ پرنده 
۷.نفرهفتم جناب آقای محمدمهاجروطن سرعت پرنده ۶۱.۳۴تعداد پرنده تحویلی۷عددپرنده وبازگشت۶ عددپرنده
۸.نفرهشتم جناب آقای ابوالفضل رحمانی نسب سرعت پرنده ۵۹.۵۶ تعداد پرنده تحویلی ۱۳عددوبازگشت۱۲ پرنده
۹.نفرنهم جناب آقای علی جاهدی سرعت پرنده ۵۴.۵۹ تعدادپرنده تحویلی۳عددوبازگشت ۳عددپرنده
داوران رها سازی
۱.حسن رخشانی
۲.سیدطاهر حسینی
۳.محمدفکور

 ‌
ان شاءالله که در مراحل بعدی شرکت کنندگان موفق و پیروز باشند
من الله توفیق

 

  مسابقه۲۴۰کیلومتر هوایی مبدا:آمل مقصد دلند باشگاه کبوتران مسافتی دلندوحومه

  مسابقه۲۴۰کیلومتر هوایی مبدا:آمل مقصد دلند باشگاه کبوتران مسافتی دلندوحومه