بخش اخبــار اتحادیه کبوتران مسابقه ایران

مسابقات ملی Libourne

مسابقات ملی Libourne در روز  شنبه ۲۲ جولای ۲۰۱۷ در ساعت  ۰۷:۳۰ صبح رهاسازی انجام شد. تعداد ۷،۸۷۶ کبوتر روز چهارشنبه در تاریخ ۱۹ جولای ۲۰۱۷ تحویل سبد مسابقه داده شده بود. قهرمان مسابقه Libourne در مقطع پرندگان یکساله Vandendeede Jacques and Freedy  از بلژیک بود که پرنده قهرمان مسافت ۷۲۹.۱۸۱ کیلومتر  با سرعت ۱۶۵۱.۳۵ متر در دقیقه در ساعت ۱۴:۵۱:۳۴ به وقت محلی پا زد.


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

مسابقات ملی Libourne در روز  شنبه ۲۲ جولای ۲۰۱۷ در ساعت  ۰۷:۳۰ صبح رهاسازی انجام شد. تعداد ۷،۸۷۶ کبوتر روز چهارشنبه در تاریخ ۱۹ جولای ۲۰۱۷ تحویل سبد مسابقه داده شده بود. قهرمان مسابقه Libourne در مقطع پرندگان قدیمی Van De Velde Steven  از بلژیک بود که پرنده قهرمان مسافت ۷۴۱.۸۹۶  کیلومتر  با سرعت ۱۶۷۴.۲۱ متر در دقیقه در ساعت ۱۴:۵۳:۰۸  به وقت محلی پا زد.