بخش اخبــار اتحادیه کبوتران مسابقه ایران

مسابقه ملی کبوتران بلژیک 2017

مسابقه کبوتران چند ساله 2017 والنس(valence) آقای ماریوس کیسلاروcislaru) marius), که کبوترش مسافت 699.094 کیلومتر را با سرعت 1337.85 متر در دقیقه( 80.2 کیلومتر در ساعت) پرواز کرد.