درخواست ثبت باشگاه جدید

قوانین ثبت باشگاه:


درخواست را مدیر کلوپ باید ارسال کند

اطلاعات باید به صورت کامل وارد شود

اساسنامه کلوپ پس از ثبت تنظیم و ارسال شود

اسکن کارت ملی مدیر کلوپ ارسال شود

مدیر متعهد به انتشار به روز رویداد های کلوپ باشد