سامانه ملی کبوتران مسابقه ایران
ورود به وبلاگ باشگاه

باشگاه کبوتران مسابقه ای اتحاد اهواز

مدیر باشگاه : عبدالرضا صبیحی اهوازی
شماره تماس مدیر : 09306454039
سال تاسیس : 1397
آدرس : اهواز
درباره باشگاه :
لیست اعضا :

بسمه تعالی
لیست اعضای باشگاه کبوتران مسابقه ای 
اتحاد اهواز

۱.مدیر باشگاه عبدالرضا صبیحی اهوازی۰۹۳۰۶۴۵۴۰۳۹
۲.هادی صوفی
۳.جاسم صالحی
۴.حبیب نگراوی
۵.سید عباس حسینی
۶.جلیل غزی
۷.محمود حمیدی
۸.عادل تمیمی
۹.رضا مزرعه
۱۰.احمد لویمی
۱۱.مهدی عبیات
۱۲.مهدی نیسی
۱۳.مهدی باورساد
۱۴.مهدی حسینپور
۱۵.فاروق سلمان زاده
۱۶.محمد دلفی
۱۷.مجید زارع
۱۸.مجید مزرعه
۱۹.رضا سعیدی
۲۰.علی حطولی
۲۱.موسی قاطع
۲۲.مسعود قاطع
۲۳.حمید رضا عساکره
۲۴.خالد علی زاده
۲۵.علی حزباوی
۲۶.ثامر سواری پور
۲۷.محمد شریفی
۲۸.محسن ممبینی