اخبار مربوط به مسابقات

پایان چهارمین دوره  از سری مسابقات   باشگاه کبوتران مسابقه ای شهرستان جیرفت 1397

بسم الله الرحمن الرحیم

🤝🏻برای موفق شدن اول باید باور کنیم که میتوانیم🤝🏻

🕊پر پرواز به تو دادن که به پرواز درآیی🕊
🕊گرچه سخته و دشوار،شک ندارم باز می آیی🕊

*🌹عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت تمامی اسطوره های مرام و معرفت در رشته مهیج و دوست داشتنیِ پرندهای مسافتی ایران 🇮🇷🇮🇷


موضوع ⚜

پایان چهارمین دوره  از سری مسابقات   باشگاه کبوتران مسابقه ای شهرستان جیرفت در سال ۱۳۹۷  و لیست و اسامی،مقام دارن این باشگاه  طی،دورهای گذشته تا بحال   ⚜

۱  علی اعظمی،🏆

☝ مقام اول باشگاه و رکوردار استان در سال ۹۷ به مسافت ۵۵۶کیلومتر هوای کوهستان از نرسیده نائین به جیرفت

☝مقام اول باشگاه و رکوردار استان ۴۶۵ هوای کوهستان  از مهریز ب جیرفت در سال ۹۶

☝ مقام اول ۲۱۳ کیلومتر هوای  کوهستان بردسیر ب  جیرفت در سال ۹۷

☝  مقام اول ۱۱۳کیلومتر هوای،کوهستان از رابر ب جیرفت در سال ۹۷

☝ مقام هفتم ۳۵۰کیلومتر هوای کوهستان از انار ب جیرفت در سال ۹۷

☝ مقام ششم ۲۷۰ کیلومتر هوای،کوهستان از رفسنجان ب جیرفت در سال ۹۶

☝ مقام دوم ۱۲۰کیلومتر هوای،کوهستان رابر ب جیرفت در سال ۹۶

۲  حسن سمیعی 🏆

☝مقام دوم  ۵۵۶ کیلومتر هوای،کوهستان از نرسیده نایین به جیرفت و جز دو نفری ک در استان توانستن این مسافت را بروز فتح کنن در سال ۹۷

☝ مقام سوم ۳۵۰ کیلومتر هوای کوهستان از انار ب جیرفت

☝ مقام چهارم ۲۱۳ کیلومتر هوای کوهستان از بردسیر ب جیرفت در سال ۹۷

☝ مقام دهم ۱۱۳ کیلومتر هوای کوهستان از رابر ب جیرفت در سال ۹۷

۳  اسلام اعظمی 🏆

☝ مقام اول ۳۵۰ کیلومتر هوای کوهستان از انار ب،جیرفت در سال ۹۷

☝ مقام هفتم ۲۱۳کیلومتر کوهستان بردسیر ب جیرفت در سال ۹۷

☝ مقام سوم ۱۱۳ کیلومتر هوای کوهستان در سال ۹۷

۴  محسن کریمی🏆

☝ مقام سوم  ۵۵۶ کیلومتر هوای کوهستان از نرسیده نایین ب جیرفت در سال ۹۷

☝ مقام  چهارم ۱۱۳ کیلومتر هوای،کوهستان از رابر ب جیرفت در سال ۹۷

☝ مقام ششم ۲۱۳ کیلومتر هوای کوهستان از بردسیر ب جیرفت در سال ۹۷

☝ مقام ششم ۳۵۰ کیلومتر هوای کوهستان از انار ب جیرفت در سال ۹۷

۵  معین روز خوش 🏆

☝مقام دوم ۳۵۰ کیلومتر هوای کوهستان از انار ب جیرفت در سال ۹۷

☝ مقام هشتم ۲۱۳ کیلومتر هوای کوهستان از بردسیر ب جیرفت در سال ۹۷

☝ مقام دوم ۱۱۳ کیلومتر هوای،کوهستان از رابر ب جیرفت در سال ۹۷

۶  مرتضی،مقبلی ( دره رودی) 🏆

☝ مقام چهارم ۳۵۰ کیلومتر هوای کوهستان از انار ب جیرفت در سال ۹۷

☝ مقام پنجم ۲۱۳ کیلومتر هوای کوهستان بردسیر ب جیرفت در سال ۹۷

☝ مقام هشتم ۱۱۳ کیلومتر هوای کوهستان رابر ب جیرفت در سال ۹۷

۷  حسین عرب 🏆

☝ مقام ششم  ۳۵۰کیلومتر هوای،کوهستان انار ب جیرفت در سال ۹۷

☝ مقام سوم ۲۱۳ کیلومتر هوای کوهستان بردسیر ب جیرفت در سال ۹۷

☝ مقام ششم ۱۱۳ کیلومتر هوای،کوهستان از رابر ب جیرفت در سال ۹۷

۸  مصیب امیری🏆

☝ مقام هفتم ۱۱۳ کیلومتر هوای کوهستان از،رابر ب جیرفت در سال ۹۷

☝ مقام نهم ۲۱۳ کیلومتر هوای،کوهستان از بردسیر ب جیرفت در سال ۹۷

☝ مقام هشتم ۳۵۰ کیلومتر هوای کوهستان از انار ب جیرفت در سال ۹۷

۹  عادل افشاری 🏆

☝ مقام دوم ۲۱۳ کیلومتر هوای کوهستان بردسیر ب جیرفت در سال ۹۷

☝ مقام پنجم ۱۱۳ کیلومتر هوای کوهستان از رابر ب جیرفت در سال ۹۷

☝ مقام پنجم ۲۷۰ کیلومتر هوای کوهستان از رفسنجان ب جیرفت در سال ۹۶

۱۰  حمید،مرادی 🏆

☝ مقام نهم ۱۱۳ کیلومتر هوای کوهستان از رابر ب جیرفت در سال ۹۷

☝ مقام  دهم ۲۱۳ کیلومتر هوای،کوهستان بردسیر ب جیرفت در سال ۹۷

۱۱  مرتضی مقبلی 🏆

☝ مقام اول  ۲۷۰ کیلومتر هوای کوهستان از رفسنجان ب جیرفت در سال  ۹۶

☝ مقام سوم  ۱۲۰   کیلومتر هوای کوهستان از رابر ب جیرفت در سال ۹۶

☝ مقام دوم ۲۰۰ کیلومتر هوای کوهستان از کرمام ب جیرفت در سال ۹۵

۱۲ حسن قلندر نژاد 🏆

☝ مقام چهارم ۲۷۰ هوای کوهستان رفسنجان ب جیرفت در سال ۹۶

☝ مقام چهارم ۱۲۰ هوای کوهستان رابر ب جیرفت در سال ۹۶

☝ مقام سوم  ۲۰۰ کیلومتر هوای کوهستان کرمان ب جیرفت در سال ۹۵

۱۳  رحمت الله محمد شیرازی 🏆

☝ مقام دوم ۲۷۰  کیلومتر هوای کوهستان از رفسنجان ب جیرفت 

۱۴  علی خواجوی 🏆

☝ مقام پنجم ۲۷۰ کیلومتر هوای کوهستان از رفسنجان ب جیرفت در سال ۹۶

با ارزوی،موفقیت و سربلندی و تندرستی در مراحل بالاتر برای همه عزیزان در باشگاه شهرستان جیرفت از ایزد،منان🙏💐💐

علی،اعظمی، خدمتگزار باشگاه جیرفت🙏