سامانه ملی کبوتران مسابقه ایران
ورود به وبلاگ باشگاه

باشگاه کبوتران مسابقه ای اتحاد ارومیه

مدیر باشگاه : مهدی عباسپور تقلیدآباد
شماره تماس مدیر : 09143462922
سال تاسیس : 1397
آدرس : ارومیه
درباره باشگاه :

باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد اروميه

لیست اعضا :

۱. مهدی عباسپورتقلیدآباد.
۲.کریم شیرخانی
۳. نیت پناهی
۴. رضاعلیاری
۵. اصغرمحمدزاده
۶. توحیدقراعینی نژاد
۷. حمیدمرویی میلان
۸. کمال حسینزاده تیزقمه
۹. حسن موجه
۱۰.سعیدداودی
۱۱. یعقوب تقی پور
۱۲. محمدخوبرو
۱۳. حاج مهردادهمزه نژاد
۱۴. بهنام همزه نژاد
۱۵. پرویزآرمند
۱۶. قلی عسگری
۱۷.توحیدعسگری
۱۸.بهنام کاظمی
۱۹. سیروس جبراییلی
۲۰. مجیدبنایی
۲۱. حسین ساعدی
۲۲. بهرام فرشید
۲۳. محمودمحمدزاده
۲۴. مجیدحسینزاده تیزقمه
۲۵.حبیب احمدی
۲۶. حسن صوفیانی
۲۵.اکبرعبدی
۲۶. وحیدپناهی
۲۷.قربان نوری