سامانه ملی کبوتران مسابقه ایران
ورود به وبلاگ باشگاه

باشگاه کبوتران مسابقه ای انابد

مدیر باشگاه : مجتبی ابراهیمی
شماره تماس مدیر : 09390597421
سال تاسیس : 1398
آدرس : انابد
درباره باشگاه :
لیست اعضا :

باشگاه کبوتران مسابقه ای ( انابد ** 

سال تاسیس: 1398 ( 2020) 

مدیر:مجتبی ابراهیمی۰۹۳۹۰۵۹۷۴۲۱

مدیر مالی:سعیدعباسیان۰۹۳۵۶۰۶۴۰۰۲


1_ محمودغلامی:۰۹۱۵۳۳۳۱۴۶۷

🌺🌺🌺
2_ مصطفی دانا:۰۹۳۵۱۸۳۰۶۰۹

🌺🌺🌺🌺
3_ امیدبرنا:۰۹۳۸۲۷۴۶۱۰۸


4_ حجت زارعی۰۹۳۷۸۰۳۹۲۹۳🌺


5_ مرتضی محمدنژاد۰۹۳۰۰۳۳۸۲۸۶

🌺
6_ حسین طاهریان:۰۹۳۰۱۴۳۳۰۹۴


7_ بهزادطاهریان:۰۹۹۰۰۸۲۹۵۲۳🌺


8_ محمدرضاپور:۰۹۳۶۲۷۸۷۸۵🌺


9_ اکبرتیموریان۰۹۰۱۷۰۸۸۸۶۱🌺


10_ رضاعباسی۰۹۱۵۸۳۱۱۴۱۷🌺


11_ حمیدزراعتی۰۹۱۰۵۵۷۴۶۴۱🌺


12_ علی وطن دوست۰۹۰۱۷۳۰۶۲۷۲🌺


13_ علی ابراهیمی:۰۹۳۹۸۰۵۲۰۶۳🌺


14_ حمیدحبیبی🌺


15_ هادی حبیبی۰۹۳۷۸۰۶۳۵۵۹🌺


16_ محسن حبیبی۰۹۰۱۳۸۲۳۳۹۳🌺


17_ محمدبرتر۰۹۱۵۵۷۳۷۳۱۸🌺


18_ هادی نظافت:۰۹۳۹۶۲۵۱۵۳۰🌺


19_ رضا نظافت:۰۹۱۵۸۳۰۰۰۵۶🌺


20_ امیرحسین پدیدار۰۹۰۱۱۸۹۸۲۴۱🌺


21_ حسین گلدسوز۰۹۱۵۷۹۷۴۰۷۱🌺


22_ احسان اکفی راد۰۹۳۷۳۱۹۲۴۹۸🌺


23_ باقر تربتی🌺🌺


24_ رضاخانزایی🌺


۲۵محمدیوسفی:۰۹۱۵۷۱۰۰۲۰۰🌺

۲۶صادق رضایی۰۹۳۵۳۷۱۷۰۷۵🌺

۲۷علی جعفرزاده:۰۹۳۷۶۰۰۴۲۴۶🌺

۲۸رضاجعفری:۰۹۳۰۹۱۲۳۳۴۸🌺


۲۹مهران اسماعیلیان:۰۹۰۱۰۹۸۷۷۱۰🌺


۳۰سجاد اسماعیلیان🌺


۳۱علی اسماعیلیان۰۹۳۷۹۳۵۹۵۰۱🌺


32_ پرویزبقایی۰۹۳۰۸۷۶۷۱۴۹🌺

33_ جوادخدادادی۰۹۳۸۰۹۵۳۳۵۵🌺


34_ حسین نظافت۰۹۱۵۹۲۶۱۰۹۲🌺

🌺
35_ محمدزارعی۰۹۳۰۰۱۶۹۶۴۰

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
با تشکر از اتحادیه کبوتران مسابقه ای ایران(prpu.ir *