سامانه ملی کبوتران مسابقه ایران
ورود به وبلاگ باشگاه

باشگاه کبوتران مسابقه ای اتحاد مرکزی میناو (شوش دانیال )

مدیر باشگاه : سید علی نجات
شماره تماس مدیر : 09160025850
سال تاسیس : 1399
آدرس : میناو و شوش دانیال
درباره باشگاه :

لیست اعضا :

بسمه تعالی 
لیست اعضای باشگاه کبوتران مسابقه ای اتحاد مرکزی میناو (شوش دانیال ) 
مدیر باشگاه 
سید علی نجات ۰۹۱۶۰۰۲۵۸۵۰
۲.سعید منصوری ٠٩١٦٨٠٣٨١٦١
٣.سيداحمد موسوی
۰۹۱۶۸۱۷۳۵۹۱
۴.طالب منصوری
۰۹۱۶۹۲۲۴۷۲۵
۵.قاسم علوانی
۰۹۳۶۴۱۶۷۷۹۶
۶.سید نبی موسوی
۰۹۱۶۹۴۷۵۹۱۹
۷.خالدمنصوری 
۰۹۱۶۸۳۶۷۹۱۲
۸.سیدمحمد نجاتیان 
۰۹۱۶۳۴۰۹۹۰۴
۹.سید حیدر نجات 
۰۹۰۵۴۹۷۵۵۱۴
۱۰.سید ناصر نجات 
۰۹۱۶۰۶۳۷۰۹۸
۱۱.خالد کمری
۰۹۰۳۲۱۷۴۹۴۱
۱۲.سید علی احمدی 
۰۹۰۱۰۶۱۵۲۵۳
۱۳.سید جاسم نجات 
۰۹۱۶۷۳۵۸۸۴۲
۱۴.جاسم متقیان مشکور 
۰۹۳۸۲۷۱۲۴۹۰
۱۵.سید علی نجات حسن
۰۹۱۶۵۱۳۸۸۱۷
۱۶.سید سعید نجات 
۰۹۱۶۸۴۴۵۷۳۷
۱۷.محسن فظلی
۰۹۳۶۰۱۸۸۶۳۱
۱۸.احسین کعب عمیر
۰۹۰۳۸۳۱۶۹۶۳
۱۹.سید قاسم نجات 
۰۹۱۶۹۲۰۸۳۸۸
۲۰.علی عبدالخانی
۰۹۰۳۱۱۷۳۸۴۵
۲۱.رحمان پیش زاده
۰۹۳۰۳۴۸۴۳۰۴
۲۲.سید کریم نجات 
۰۹۱۶۵۰۳۲۱۸۵
۲۳.مهدی منصوری 
۰۹۱۶۵۸۵۸۴۸۷
۲۴.طارق منصوری 
۰۹۱۶۰۷۰۲۸۷۸
۲۵.عادل عبدالخانی
۰۹۳۸۶۷۳۸۴۷۳
۲۶.رضاعبدالخانی
۰۹۱۶۷۱۵۹۷۳۵
۲۷.ابراهیم منصوری
۰۹۱۶۵۸۸۲۳۶۳
۲۸.کاظم منصوری 
۰۹۳۳۲۸۸۵۲۱۷
۲۹.امحمد خسرجی
۰۹۳۹۸۷۶۲۹۵۸
۳۰.علی لطیفی
۰۹۳۳۴۳۰۷۰۶۱
۳۱.سید مهدی نجات 
۰۹۱۶۰۷۱۴۶۳۹
۳۲.سیدمهدی موسوی 
۰۹۱۶۰۳۱۹۷۶۲
۳۳.احمد منصوری
۰۹۱۶۷۰۰۳۴۱۰
۳۴.سیدرضانجاتیان 
۰۹۱۶۸۹۲۹۳۱۸
۳۵.حمید کعبی 
۰۹۳۹۹۱۳۰۳۶۸
۳۶.سیدحیدرموسوی
۰۹۹۱۰۹۶۱۹۲۳
۳۷.ایوب منصوری 
۰۹۱۶۸۱۰۸۷۴۵
۳۸.جمال کعب عمیر 
۰۹۱۶۴۳۰۵۲۰۳