سامانه ملی کبوتران مسابقه ایران
ورود به وبلاگ باشگاه

باشگاه اتحاد ( سیمین شهر گلستان )

مدیر باشگاه : نازمحمد کر
شماره تماس مدیر : ...
سال تاسیس : 1396
آدرس : سیمین شهر
درباره باشگاه :
لیست اعضا :

1_ نازمحمد کر  مدیر باشگاه

2_ داود دوجی

3_ شیرمحمد قرجه

4_لطیف مسعودی

5_ لطیف پنق

6_ اسماعیل دوجی

7_مسعود قانقرمه

8_ محمد کر

9_حاج بردی کم

10_ حاج مراد طریک

11_ حال محمد کر

12_ میثم شیرکش

13_ نورالله کر

14_ تاج محمد گوجنی

15_ یونس جنتی

16_ مهدی بنایی فر

17_ رضا بنایی فر

18_ رسول رومی 

19_ احمد کر

20_ محمود میرابی

21_ مهران کر

22_ رضا کر

23_ مسعود ایری 

با تشکر از سایت باشگاه ایران ( irpipa.ir )