سامانه ملی کبوتران مسابقه ایران
ورود به وبلاگ باشگاه

باشگاه کبوتران مسابقه ای بردسکن

مدیر باشگاه : علی علی محمدی
شماره تماس مدیر : ...
سال تاسیس : 1396
آدرس : برد سکن
درباره باشگاه :
لیست اعضا :

1_علی علی محمدی مدیرباشگاه

2_ مهدی دهقان   مدیرمالی

3_مهدی محمدی

4_علی دهقان

5_محمددهقان

6_حسین داستان

7_حسین دهقان

8_مجیدجنقی

9_علی عباسی

10_محمدعلی محمدی

11_حسین سلیمی

12_داوودتوکلی
.
13_رضای میرزای

14_علی عباسی

15_محمدعلیزاده

15_مهدی جاهری


17_علی حسن زاده

18_مسوداصلاحی

20_اسماعیل لطفی

21_ابراهیم علیمحمدی

21_محمددشتی

22_مصطفی هاشمی

23_محمودبهروزی

 

اسامی درحال حاضرباشگاه بردسکن
که تاالان ثبتنام کردن با تشکر از سایت باگشاهای ایران irpipa.ir