سامانه ملی کبوتران مسابقه ایران
ورود به وبلاگ باشگاه

باشگاه کبوتران مسابقه ای درود خرم آباد

مدیر باشگاه : ایرج برومند
شماره تماس مدیر : ...........
سال تاسیس : 1396
آدرس : درود
درباره باشگاه :
لیست اعضا :

1 _ اقای ایرج برومند 

2 _ اقای سید رمضان موسوی 

3 _ اقای مصطفی پیامنی 

4 _ اقای نعمت پیامنی 

5 _ اقای مهرداد خادم 

6 _ اقای بهروز خادمی 

7 _ اقای قاسم پاپی 

8 _ اقای حامد خسروی 

9 _ اقای عباس پیریای 

10 _ اقای عیسی یاراحمدی 

11 _ اقای رضا خانجمالی 

12 _ اقای محسن بوالحسنی 

13 _ اقای محمد لشنی 

14 _ اقای صمد ساکی 

15 _ اقای محمد گوشه ای