سامانه ملی کبوتران مسابقه ایران
ورود به وبلاگ باشگاه

باشگاه کبوتران مسابقه ای اتحاد یمام

مدیر باشگاه : محمد سعید بطانی
شماره تماس مدیر : 09016625635
سال تاسیس : 1396
آدرس : یمام
درباره باشگاه :
لیست اعضا :

1_صادق شهدادی ۰۹۳۳۶۱۳۹۳۷۲
۲_ابوالفضل امامی ۰۹۱۹۹۶۶۸۴۲۱
۳_ابوالفضل نصر اللهی ۰۹۱۳۹۶۹۹۵۶۴
۴_امیر دهقانپور محمود آبادی ۰۹۱۳۵۲۵۲۲۵۹
۵_حامد کارگر ۰۹۱۳۵۱۷۲۲۵۸
۶_حمید عبداللهی گل ۰۹۰۳۸۰۹۷۳۸۵
۷_خالد جاشوئی ۰۹۱۰۳۳۶۴۸۴۳
۸_رضا زارع ۰۹۱۳۲۷۳۱۹۷۵
۹_صادق شمس هفشجانی ۰۹۱۳۵۳۷۸۳۸۸
۱۰_علیرضا دهقانی ۰۹۳۷۴۲۳۵۲۴۸
۱۱_غلامرضا جاشوئی ۰۹۳۹۳۳۶۵۷۰۷
۱۲_مجاهد کارگر ۰۹۱۳۵۲۶۵۴۳۷ ۱۳_مجتبی دهقانی ۰۹۱۳۹۵۳۱۴۲۰ 
۱۴_محسن شاکری ۰۹۱۳۷۷۸۹۹۵۹
۱۵_محسن طالبیان ۰۹۱۳۲۵۷۴۵۲۰
۱۶_محمد جواد دهقانی ۰۹۱۳۸۳۱۵۸۵۴
۱۷_محمد شهدادی ۰۹۲۲۳۶۴۵۸۵۲ ۱۸_محمد پور بی غرض اردکانی ۰۹۱۳۴۵۰۳۷۸۳
۱۹_محمود عیسی نژاد ۰۹۱۳۹۵۳۱۳۰۳
۲۰_میلاد محیطی اردکانی ۰۹۳۹۷۸۵۱۸۳۲
۲۱_حسین برزگر بفروئی ۰۹۱۳۱۵۷۰۹۲۷

۲۲_احمد وکیل ۰۹۱۳۳۵۷۰۰۲۴ ۲۳_امیر علی کمالی ۰۹۱۰۳۳۶۸۵۷۷ ۲۴_جواد رسولی ۰۹۱۳۹۷۰۶۴۰۹ ۲۵_حامد دهقان ۰۹۱۲۰۹۷۷۳۱۵ ۲۶_علی فتان ۰۹۱۳۵۱۳۳۲۹۴ ۲۷_علیرضا ضیایی ۰۹۱۳۵۲۳۵۰۲۵ ۲۸_فرهاد گرگیچ ۰۹۳۷۷۹۷۶۳۵۰ ۲۹_محمد صنگور ۰۹۱۳۹۷۰۶۶۰۲ ۳۰_هادی اسلامی ۰۹۳۵۳۷۱۲۹۳۶