سامانه ملی کبوتران مسابقه ایران
ورود به وبلاگ باشگاه

باشگاه کبوتران مسابقه اتحاد ( غرب گنبد )

مدیر باشگاه : همراه بازیار
شماره تماس مدیر : ...........
سال تاسیس : 1397
آدرس : سلطانعلی
درباره باشگاه :
لیست اعضا :

اسامی باشگاه اتحاد ( غرب گنبد ) 

اتحاد روستاهای همجوار

1_ دهستان سلطانعلی 
2_ روستای قزاقلی 
3_ روستای ساری بخش 
4_  روستای دیگجه 5_ قورفلجه 6_  چاروایلقی 
__________

سال تاسیس: مرداد 1397 

____^^^_______^^^______

اسامی اعضای اتحادیه * 
****

مدیر باشگاه ( همراه بازیار )
09034283775 
معاون باشگاه ( مراد قوجق )
0903 428 7376 
_________^^^_________


1_ قدیر عطازاده 
0903 785 5212

2_ قدیر یلقی 
0939 845 6204 

3_ عبدی باسط 
0930 608 8545

4_ علی عطایی 
0936 724 2108

5_ یعقوب ناحیدی 
0933 018 2396

6_ آرمان یلقی 
0901 173 5016 

 7_ ارازمحمد ساده 
0930 052 8101

8_ یحیی بندیشه 
0936 345 4279 

 9_ کمال خرمالی 
0937 645 8573

10_ مراد  قوجق 
0903 428 7376

11_محمد ریگی 
0935 885 7112 

12_ حسن ریگی 
0911 977 8692

13_نعمت عطایی 
0930 976 2303

14_رشید دانشمند 
0911 276 5370 

15_ باسط آق 
0936 231 7653 

16_ همراه بازیار 
0939 532 3775 

17_ سلیم بازیار 
0930 323 5810 

18_ کریم آق 
0911 980 8305 

19_ محمد آق 
0935 964 0859 

20_ ولی اینچه برونی
0939 985 7166
21_رحمان اینچه برونی 

22_ رضا اینچه برونی 
0901 098 6001

23_ کریم سارانی  
0911 541 1838 

24_ عباس میرحسینی 
0938 077 0841 

25_ اسحاق آق 
0937 583 5751 

_^_^____^___________________

با تشکر از سایت باشگاه ایران 

    (  irpipa.ir )