سامانه ملی کبوتران مسابقه ایران
ورود به وبلاگ باشگاه

باشگاه کبوتران مسابقه ای اتحاد ( فاتحان شوشتر ) 

مدیر باشگاه : میر اصغر عسکری
شماره تماس مدیر : ...........
سال تاسیس : 1392
آدرس : شوشتر
درباره باشگاه :
لیست اعضا :

مدیر باشگاه اقای : میر اصغر عسکری

۰۹۰۱۶۷۷۸۵۸۱حمید صباحی

۰۹۳۰۳۲۴۶۵۱۸حامد صباحی 

۰۹۳۷۴۰۷۰۲۱۴سیدحسین رحیمی

۰۹۳۵۵۶۶۹۰۲۶علی اسکندری

۰۹۳۷۷۵۲۹۹۲۶محمدجهانگیری

۰۹۱۶۳۱۶۹۰۷۲محمداورکی

۰۹۱۶۶۰۶۲۹۴۰فرزاد محمودی

۰۹۱۶۷۵۷۹۰۵۳محمددیلمی

۰۹۰۳۵۳۲۸۸۷۱احمدحاجی زاده

۰۹۳۶۶۲۲۵۱۰۲ایمان محمودی

۰۹۱۶۳۲۲۷۰۸۵تورج اسکندری

۰۹۱۶۹۱۶۹۸۰۴جاسم نیسی

۰۹۳۶۳۱۷۴۹۷۰حسن سعدی

۰۹۳۹۲۰۱۲۲۹۷حمزه روستایی

۰۹۰۳۲۷۱۸۰۳۹حمید سوزنده

۰۹۳۷۹۵۴۶۶۸۳سیامک صباحی

۰۹۳۶۹۷۹۳۹۴۹سهراب روستایی

۰۹۳۶۷۲۱۰۰۵۵عادل گله

۰۹۰۱۰۱۸۰۳۷۹عامر محمدی

۰۹۱۶۹۱۹۳۹۱۱علی قنبری

۰۹۳۳۶۱۰۵۶۶۷محسن جهانگیری

۰۹۳۶۸۹۹۰۰۹۷اصغر عسکری

۰۹۳۷۰۰۵۶۹۵۴محمدلهرابی

۰۹۱۶۷۸۸۲۴۱۴نیما زارعی

۰۹۳۸۴۲۴۸۷۴۹یعقوب حسین زاده

۰۹۱۶۹۰۷۵۱۷۹ابراهیم منجزی

۰۹۰۳۶۰۸۰۶۳۸عدنان نیسی

۰۹۳۷۴۸۷۹۴۱۵مجتبی آقا جانی

۰۹۰۳۵۳۱۱۳۹۲سعیدساعدی

۰۹۱۶۰۶۲۲۰۶۵محمدعلی رستمی

۰۹۰۱۷۳۴۱۴۰۴افشین سجادی

 ۰۹۱۶۸۱۴۸۲۴۹علی اکبر نصرالله پور

 عادل قرباغی ۰۹۰۳۳۴۳۹۰۹۶ 

   حسین منجزی

  عیسی گله ملکی

هادی مرادی


با تشکر از باشگاه کبوتران مسابقه ای ایران 
irpipa.ir