سامانه ملی کبوتران مسابقه ایران
ورود به وبلاگ باشگاه

باشگاه کبوتران مسابقه ای ( میناو ) منطقه عبدالخان

مدیر باشگاه : احمد ابو امیر عبدالخانی
شماره تماس مدیر : 09032069443
سال تاسیس : 1396
آدرس : عبدالخان
درباره باشگاه :
لیست اعضا :

                                              باشگاه کبوتران مسابقه ای ( میناو ) منطقه عبدالخان _ خوزستان                                                                                  

1_ احمد ابوامیر عبدالخانی :09169012133mail

2:حیدر ابو رغد منصوری

3:لازم خسرایی

4:علی جاسم کعبی

5:حسین جمیل عبدالخانی

6:احمدلطیفی

7:اعطیه دحیمی

8:خلیل زبیدی

9:کاظم زبیدی

10:موسی زبیدی

11:طالب زبیدی

12:مهدی پورهادی

13:سید خمیس فاضلی

14:سیدعلی منصوری

15:ابراهیم کعبی

16:عیسی کعبی

17:خلیل کعبی

18:حسن مالک کعبی

19:محمد سواعدی پور 

20:سیدلفته موسوی

21:مرتضی منصوری

22:قیبان منصوری

23:کاظم منصوری

24:نیروز نیسی

25:اسماعیل دحیمی

26:سیداسماعیل موسوی

27:سید میثم موسوی

28:بهلول تمیمی

29:امین عبدالخانی

30:عباس لطیفی

31:حیدر دحماوی

32:اصغر عبدالخانی

33:احمد احمدی

34:ناصر زهیری

35:علی بختیاری

36:حسن احمدی

37:خالد احمدی

38:حسن چنانی

39:محمد بیلاوی

40:هیثم خسرجی

41:عادل خسرجی

42:حسین غویلی عبدالخانی

43:رسول یبارعبدالخانی

44:امین حنین سواری

45:جمعه خسرجی

46:کریم فریح خسرجی

47:عباس صالح عبدالخانی

48:چاسب الفیصل عبدالخانی

49:حسین احمدی

50:کریم کاظم عبدالخانی

51:محمد طالبنیا

52:جاسم رضا عبدالخانی

53:خالدعبدالزهرا عبدالخانی

54:عباس کریم عبدالخانی

55:عباس عبدالامام عبدالخانی

56:عدنان داوودی/سیاوش

57:علی جحیل خسرجی

58:عادل محسن عبدالخانی

59:خلیل عبدالخانی

60:کریم الخشن خسرجی

 با تشکر از اتحادیه ی باشگاهای ایران

تاسیس: 1396 _ شهریور