سامانه ملی کبوتران مسابقه ایران
ورود به وبلاگ باشگاه

باشگاه کبوتران مسابقه ای ( میناو ) منطقه عبدالخان

مدیر باشگاه : احمد ابو امیر عبدالخانی
شماره تماس مدیر : 09373071062
سال تاسیس : 1396
آدرس : عبدالخان
درباره باشگاه :

لیست اعضا :

باشگاه کبوتران مسابقه ای ( میناو ) منطقه عبدالخان _ خوزستان

 

تاسیس: 1396 _ شهریور

1_ احمد ابو امیر عبدالخانی

09169012133

2_ علی جحیل خسرجی 

09167230575

3_ خلیل نعمه عبدالخانی 

09397189117

4_ حسین جميل عبدالخانی

09169232962

5_علی سلمان عبدالخانی

09168081063

6_حمید حسين عبدالخانی

09165219023

7_ رضارحيم عبدالخانی

09391070856

8_ مهند يريح عبدالخانی

09169489100

9_عدنان فرحان عبدالخانی

09169028523

10_عباس كريم عبدالخانی

09168429208

11_ خالدعبدالزهرا عبدالخانی

09165007238

12_ عادل حسين عبدالخانی 

0916 941 0179

13_ مهدی كريم عبدالخانی

09059438602

14_ کریم خشين خسرجی

09165332506

15_ صادق الغولي عبدالخانی

09169011832

16_ عباس عبدلمام عبدالخانی

09901430955

17_ احمد صبيح كعبي.

0938 352 8376

18_ خالد وادي كمری پور

09032174941

19_ ناصر جمعه زهیری _ 

  09304092493

20_ علی موسى بختیاری _

09338190881

21_ سیدعلی سيد فرج احمدی _

09010615253

22_ سید بنی سيدمطرموسوی

09169475919

23_ احمدعويد لطیفی

09032139136

24_ سیدرضا سيد حسن موسوی

09168929318

25_ لازم محمد خسرجی

09370525377

26_ سیدعلی سيدلطيف نجات

09160025850

27_ سیدقاسم سيد سعدون نجات

09169208388

28_  علی جاسم داوودی

09169978103

29_ سیدکریم سيدحمدنجات

09165032185

30_ سید مهدی سيدفرحان نجات

09160714639

31_ عادل جمعه عبدالخاني

09386738473

32_قیبان منصوری

09169143360

33_ ناصر منصوری

09169071327

34_ حیدر منصوری

09165789716 

35_ سید لفته موسوی

 09160686473 

36_ ولید منصوری

09165010267

37_ علی منصوری

09160388677

38_ رضا منصوری

09169967406

39_ كريم كاظم سيد عبدالخاني

09386243038

40_ سیدحسین موسوی

 09168055039

41_ نیروز نیسی

09902506925

42_ محمد منصوری

09160123425

43_ احمد منصوری

09167003410

44_ طارق منصوری

09160702878

45_ کاظم منصوری

09167962090

46_ سیدکاظم نجات

09160558352

47_ جعفر دحیمی

09335683349

48_حسین دحیمی

09168119789

49_ عبدا... منصوری

09165008220

50_ سید ناصر نجات

09160637098

51_  مصطفی منصوری

09169488537

52_ ایوب منصوری

09016340836

53_  سيدخميس سيدغالي فاضلی

 09169276929

54_ حسن مالك کعب عمیر

09391728057

55_ علی لفته منصوری

09338582693

56_ خلیل عامر داوودی

09169135944

57_ مهدی عبدالزهرا پورهادی

09169196787

58_عيسي حميدکعب عمیر

09169109628

59_ محمد جلیل عبدالخانی

09305446273

60_ کاظم منصوری فالحي

09332885217

61_ علی نعمه خسرجی

09377963614

62_ سید احمد موسوی

0916 817 3591

63_ سید اسماعیل موسوی

0916 942 5601

64_  سید محمد موسوی

0903 817 3369

65_ زاهد عبیات

09379475609

66_ بهلول تمیمی

09399730373

67_ المان .امين عبدالخانی

09393908642

68_ جاسم رضا عبدالخانی

09168924816

69_ ابراهیم كاظم كعب عمير

09165001029

70_ خالد نویر منصوری

09168367912

 با تشکر از اتحادیه باشگاهای ایران.