سامانه ملی کبوتران مسابقه ایران
ورود به وبلاگ باشگاه

باشگاه کبوتران مسابقه ایی شمال خوزستان

مدیر باشگاه : حبیب صیادی
شماره تماس مدیر : 09163420760
سال تاسیس : 1392
آدرس : شمال خوزستان
درباره باشگاه :

باشگاه کبوتران مسابقه اي خوزستان

لیست اعضا :

علی قلی سگوند

9383885930

حجت همتی پور

9169463890

حاج صفرسلیمانی

9164197484

عباس دستپاک

9360009351

نعمت رحیمی نسب

9165156750

علی عباسی

9167530655

بهمن سگوند

9167455228

رسول محمدی

9361251819

رضا میردریگوند

9364857559

محمد فتحی

9309160909

حبیب صیادی

9163420760

قربان فرودی

9166431407

سعیدوحیدی مقدم

9015596645

علی افراسیاب

9385547535

علیرضا ماکنالی

90119781050

حسین قصابنژاد

9163443981

هادی سگوند

9168371107

علی سگوند

9167455228

حسن صفرزاده

9166408052

مجتبی سگوند

9033736533

مهران کرد

9169466433

محمد نظری

9377501505

حسن زارعی

9379209227

شاعباس دارابی

9169380145

مصطفی دیناروند

9362297386

محمد دلبوث

9169288011

مجتبی خسروانی

9359523292

مرتضی سگوند

9106324490

سعیداکبری

9169465107

محمودمنصوری

9169027522

نعمت بارانی

9163470685

حاج عظیم کرد

9166413484

علی حوری

9166435986

غلامعباس عبدالهی

9168429513

  احمد زلب

9163445300

رضا کله جویی

9165879505

میثم زارعی

9167547942

عادل حسینی نسب

9383002606

دانش بیراوند

9169401497

حاج صفرسلیمانی

9164197484