اخبار مربوط به مسابقات

اسامی شرکت کنندگان در اولین دوره مسابقات کلوپ فاتحان اسمان شاهین شهر در سه مسیر 

دانیال:
اسامی شرکت کنندگان در اولین دوره مسابقات کلوپ فاتحان اسمان شاهین شهر در سه مسیر 
290 کیلومتر هوایی (کمیجان)
465 کیلومتر هوایی بابارشانی (کردستان)
600 کیلومترهوایی تکان (اذربایجان شرقی)
تا ساعت فعلی:
1-روح الله خسروی
2-مهدی عبداللهی
3-سعید یاری
4-محسن نساج پور
5-امیرصادقی
6-مازیار حیدرخانی
7-حسین کریمی
8-مهدی دهنادی
9-مصطفی بهاری
10-دکتر طاهری 
11-محمد خرسند

12-مهدی ترکی
13-دانیال شاهینی