اخبار مربوط به مسابقات

مربی علی اعظمی عضو باشگاه کبوتران مسابقه ای جیرفت  رکوردار بروزه   دو سال پیاپی

مربی علی اعظمی عضو باشگاه کبوتران مسابقه ای جیرفت  رکوردار بروزه   دو سال پیاپی استان کرمان

و مقام اول باشگاه در سال ۹۷ به مسافت ۵۵۶ کیلومتر هوای کوهستان   و سال ۹۶ به مسافت ۴۶۵ کیلومتر هوای کوهستان

مربی علی اعظمی عضو باشگاه کبوتران مسابقه ای جیرفت  رکوردار بروزه   دو سال پیاپی استان کرمان